baum

Bratislava Územný Manažment / Bratislava Umland Management

Projekt baum 2020

Projekt „baum2020“ (skratka pre Bratislava Územný Manažment), ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG VA SK-AT  je platformou komunikácie, vzájomnej spolupráce a nových iniciatív medzi hl. mestom Bratislava a prihraničnými rakúskymi mestami a obcami z Dolného Rakúska a Burgenlandska. Projekt okrem uvedeného podporuje inštitucionálnu a dvojjazyčnú spoluprácu.

Tematicky sa projekt sa zameriava na nasledujúce témy územného manažmentu spoločného cezhraničného mestského regiónu: doprava / mobilita, územné plánovanie a životné prostredie a miestna spolupráca.

Na dosiahnutie lepšej spolupráce a na posilnenie cezhraničných väzieb sú zriadené pravidelné grémiá ako sú Stretnutie starostov, BAUM – konferencia, Riadiaca skupina a rôzne odborné pracovné skupiny a stretnutia. Cieľom projektu Bratislava Územný Manažment je postupná inštitucionalizácia cezhraničného mestského regiónu.

Projekt baum2020 je v prvom rade komunikačnou a koordinačnou platformou cezhraničnej spolupráce, napriek tomu sú v projekte vyčlenené finančné prostriedky aj na malé lokálne iniciatívy v rámci miestnej spolupráce. Tieto pilotné iniciatívy majú  prispieť k riešeniu konkrétnych cezhraničných problémov, a pomôcť odstraňovať bariéry v spolupráci.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu baum2020 je oslovovanie a zapájanie (participácia) obyvateľov a obyvateliek cezhraničného regiónu do aktivít prostredníctvom cezhraničných prechádzok po regióne tzv. BORDER WALKS, organizovaním informačných stretnutí, ale aj prostredníctvom priameho kontaktu a komunikácie so zamestnancami slovensko – rakúskej kancelárie baum2020 v Bratislave.

Projekt baum_cityregion

baum_cityregion je platforma spolupráce, na ktorej sa zúčastňuje mesto Bratislava a rakúske organizácie NÖ.Regional a Regionalmanagement Burgenland. Táto platforma tematizuje cezhraničný mestský región Bratislavy a okolia. Funkčný mestský región Bratislava a okolie sa rozprestiera cez hranice mesta Bratislava a zahŕňa rakúske obce v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku. 

Toto funkčné prepojenie je zjavné aj z údajov o slovenských obyvateľkách a obyvateľoch žijúcich v pohraničí: z odhadov je známe, že v rakúskom okolí Bratislavy žije takmer 10 000 Slovákov a Sloveniek. 

Výzvy, s ktorými sa stretáva tento funkčný cezhraničný mestský región sú rôznorodé, a vyriešiť ich je možné len pomocou cezhraničného prístupu. Strategickými partnermi sú Stadt-Umland-Management Wien/Niederösterreich a Bratislavský samosprávny kraj. 

V popredí záujmu tohto EÚ projektu je príprava založenia spoločnej organizácie mesta Bratislavy a rakúskeho okolia. Okrem témy inštitucionalizácie funguje projekt aj naďalej ako platforma výmeny informácií v mestskom regióne, pričom sleduje vybrané cezhraničné témy v nasledujúcich troch oblastiach 1.) mobilita, 2.) priestor a životné prostredie a 3.) kultúra.

Projektoví partneri:  Hl. mesto Bratislava (HP) , NÖ Regional GmbH  (PP1) a Regionalmanagement Burgenland (RMB) (PP2). Strategickým partnerom je Stadt Umland Management Wien / Niederösterreich (SUM).

Projekt baum2020 sa realizuje do konca marca 2021. Na tento nadväzuje nový EÚ projekt s názvom baum_cityregion od apríla 2021 do decembra 2022.  Do partnerstva vstupuje okrem pôvodných členov ďalší strategický partner, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj. Cieľom projektu baum_cityregion je vytvorenie udržateľnej inštitucionálnej platformy pre región Bratislava a okolie (BAUM).