baum

výstupy

Štúdia vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave

Táto štúdia bola realizovaná od februára do júna 2021 firmou Arding s.r.o. v rámci projektu baum2020 programu spolupráce INTERREG VA SK-AT. Cieľom štúdie bolo zanalyzovať potenciál pre podporu rozvoja nemotorovej rekreačnej plavby na riekach Dunaj, Morava a Litava. Čiastkové výstupy štúdie budú použité na overenie možností vybudovania prístavísk, nástupné a výstupné miesta pre rekreačné a športové kanoe a kajaky a inú nemotorovú lodnú dopravu, ktoré majú byť k dispozícii pre návštevníkov na krátky pobyt, napr. miesta pre výstup a nástup z rieky k poznávaniu okolia, prípadne pre kemping, využitia sociálneho zariadenia, využitia úkrytu pod prístreškom, zabezpečenia pitnej vody a pod. Štúdia je riešená s detailami v podrobnosti urbanistickej štúdie a mapuje jednotlivé úseky riešeného územia geografického rámca, ktoré bližšie charakterizuje. Z hľadiska metodiky práce je štúdia rozdelená na časť I. a časť II. Ťažiskom časti I. je analytická činnosť (štúdium existujúcich dokumentov, plánov a projektovej dokumentácie ako aj materiálov projektov INTERREG MreNa, Ramsar a Eco NaTour) ako aj rešerš existujúcich a lokalizácia nových vhodných prístavísk na riekach Morava, Dunaj (najmä v slovenskej časti Dunajských brehov regiónu BAUM) a Litava vrátane určenia ďalšieho postupu/krokov pri „legalizácii“ a zriaďovaní nových vhodných alebo doteraz oficiálne využívaných, či neoficiálne tolerovaných turistických prístavísk. (zdroj: „Štúdia vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave – 1. Úvod.“)
Tu nájdete link na stiahnutie finálnej verzie štúdie v slovenskom jazyku. V prípade záujmu o nemeckú verziu štúdie, prosíme, kontaktujte kanceláriu BAUM.

Mapa udržateľnej cezhraničnej mobility regiónu BAUM

Mapy udržateľnej cezhraničnej mobility regiónu BAUM v slovenčine, nemčine a angličine boli vypracované v rámci projektu baum2020 v spolupráci s rakúskou spoločnosťou Verracon. Tieto schematické mapy cezhraničnej udržateľnej mobility budú neskôr v rámci projektu Clean Mobility spracované ako interaktívne mapy.

Mapy cezhraničnej mobility v DE, SK a EN si môžete stiahnuť v časti Médiá & Odkazy.

Kultúrny región BAUM – sever

V roku 2020 sme aj napriek pandémii zorganizovali hneď niekoľko online stretnutí na tému kultúrnej spolupráce a spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi mestom Bratislava a rakúskym okolím. V roku 2022 sa uskutoční v Marchfeld Dolnorakúska krajinská výstava a mesto Bratislava má spolu s bratislavským okolím možnosť odprezentovať svoje historické a prírodné „poklady“. Vypočujte si príhovory primátora Bratislavy Matúša Valla a spolkového radcu z Dolného Rakúska Martina Eichtingera, ktoré odzneli na zatiaľ poslednom prezenčnom podujatí v Schloss Hof v septembri 2020.

Videopríhovor primátora Bratislavy Matúša Valla

na podujatí Kultúrny región BAUM – sever v Schloss Hof

Videopríhovor Martina Eichtingera, krajinského radcu Dolného Rakúska

na podujatí Kultúrny region BAUM – sever v Schloss Hof