baum

výstupy

Stratégia baum2023+ (baum_cityregion)

Stratégia baum2023+ bola vypracovaná v rámci projektu Interreg V-A SK-AT baum_cityregion. Približuje perspektívu ďalšieho rozvoja prihraničného regiónu s krátkodobým a strednodobým výhľadom (2023 až 2027). Pre baum 2023+ boli bližšie popísané nasledujúce témy.

Kultúra a cestovný ruch: ako napr. valorizácia kultúrneho dedičstva: Rimania, židovské dedičstvo, podpora ekologického cestovného ruchu na riekach Morava a Dunaj, využitie impulzu z Dolnorakúskej krajinskej výstavy NÖ Landesausstellung 2022 – Tajomstvá Moravského poľa, ekologický cestovný ruch, cyklistika

Ochrana prírody a klímy: ako napr. realizácia spoločných aktivít v oblasti ochrany klímy a adaptačných aktivít na zmenu klímy, zakladanie ekokoridorov a projektov biodiverzity – pri veľkých riekach Dunaj a Morava ako aj v obciach a mestských častiach

Priestor a človek: ako napr. informácia a spoločná tvorba mienky o cezhraničných alebo cezhranične účinných veľkých projektoch infraštruktúry (napr. Kopčianska-Nesto), aktivity spolupráce v rámci vzdelávania, budovanie bilingválnych škôl na území projektu baum, Slováci v Rakúsku

Mobilita: ako napr. vypracovanie cezhraničnej stratégie mobility pre región baum, rozšírenie nových autobusových a trajektových spojení, atď.

Prečítajte si hlavný dokument tu: Stratégia baum2023+

Štúdia vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave (baum2020)

Táto štúdia bola realizovaná od februára do júna 2021 firmou Arding s.r.o. v rámci projektu baum2020 programu spolupráce INTERREG VA SK-AT.

Cieľom štúdie bolo zanalyzovať potenciál pre podporu rozvoja nemotorovej rekreačnej plavby na riekach Dunaj, Morava a Litava. Čiastkové výstupy štúdie budú použité na overenie možností vybudovania prístavísk, nástupné a výstupné miesta pre rekreačné a športové kanoe a kajaky a inú nemotorovú lodnú dopravu, ktoré majú byť k dispozícii pre návštevníkov na krátky pobyt, napr. miesta pre výstup a nástup z rieky k poznávaniu okolia, prípadne pre kemping, využitia sociálneho zariadenia, využitia úkrytu pod prístreškom, zabezpečenia pitnej vody a pod.

Štúdia je riešená s detailami v podrobnosti urbanistickej štúdie a mapuje jednotlivé úseky riešeného územia geografického rámca, ktoré bližšie charakterizuje. Z hľadiska metodiky práce je štúdia rozdelená na časť I. a časť II.

Ťažiskom časti I. je analytická činnosť (štúdium existujúcich dokumentov, plánov a projektovej dokumentácie ako aj materiálov projektov INTERREG MreNa, Ramsar a Eco NaTour) ako aj rešerš existujúcich a lokalizácia nových vhodných prístavísk na riekach Morava, Dunaj (najmä v slovenskej časti Dunajských brehov regiónu BAUM) a Litava vrátane určenia ďalšieho postupu/krokov pri „legalizácii“ a zriaďovaní nových vhodných alebo doteraz oficiálne využívaných, či neoficiálne tolerovaných turistických prístavísk. (zdroj: „Štúdia vodáckej infraštruktúry na Morave, Dunaji a Litave – 1. Úvod.“)

Tu nájdete link na stiahnutie finálnej verzie štúdie v slovenskom jazyku. V prípade záujmu o nemeckú verziu štúdie, prosíme, kontaktujte kanceláriu BAUM.

Memorandum o spolupráci (baum2020)

Rozvoj regiónu v okolí Hl. mesta SR Bratislavy a vznik spoločného hospodárskeho a životného priestoru sa stáva realitou v bežnom živote obyvateľov slovensko – rakúskeho pohraničia. Približne 10 rokov existuje množstvo spoločných aktivít a projektov, ktoré podporujú toto spolunažívanie. Projekt „Bratislava územný manažment 2020“ (ďalej ako „baum2020“) ponúka do 1. polovice 2021 rámec pre dôveryhodnú a partnerskú spoluprácu medzi Hl. mestom SR Bratislava, okolitými rakúskymi prihraničnými obcami a spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenlandsko.

Prostredníctvom projektu „baum2020“ sa naštartovalo sieťovanie rôznych organizácií v cezhraničnom mestskom regióne Bratislava ako aj iniciácia cezhraničných projektov. Spolupráca mesta a  okolia sa realizuje partnermi Hl. mesto SR Bratislava, NÖ.Regional.GmbH a Regionalmanagement Burgenland GmbH (tieto sú nominované spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenlandsko ako projektoví partneri projektu).

S ohľadom na etablovanie dlhodobej spolupráce plánujú Hl. mesto SR Bratislava, spolkové krajiny Dolné Rakúsko a Burgenlandsko:

  • prehlbovanie doterajšej spolupráce a jej dlhodobé pokračovanie;
  • vyjasnenie otázky zabezpečenia finančných prostriedkov potrebných pre zmysluplné fungovanie spolupráce mesta a okolia, ktoré sa získajú zmysluplnou kombináciou národných a európskych prostriedkov do konca roka 2022;
  • zriadenie nosnej organizačnej štruktúry za účelom pokračovania tejto spolupráce v budúcnosti;

    (Zdroj: úryvok z Článku 1 – Predmet memoranda)

Celé memorandum o spolupráci si môžete prečítať na tomto linku.
Podpísaná verzia na vyžiadanie k nahliadnutiu je k dispozícii v kancelárii BAUM na Magistráte Hl. mesta SR Bratislavy .

Dôvody migrácie slovenských obyvateľov do rakúskeho okolia Bratislavy (baum2020)

Nasledujúci dokument predstavuje skrátenú prepracovanú verziu bakalárskej práce Claudie Schaefers, študentky územného plánovania na Technickej univerzite Viedeň, s názvom ,,Dôvody migrácie slovenských obyvateľov do rakúskeho okolia Bratislavy“ (v origináli: Wanderungsmotive slowakischer Einwohner*innen im österreichischen Umland von Bratislava).

Bakalárska práca, ktorá ako celok zatiaľ nebola publikovaná, vznikla v spolupráci s projektom baum2020 (Bratislava Územný Manažment). baum2020 bola platforma mesta Bratislava s rakúskymi obcami v jej zázemí na riešenie otázok územného rozvoja a na iniciovanie spoločných projektov.

Platforma slúžila ako 1. kontaktná osoba pre cezhraničné otázky v mestskom regióne. Spolupráca projektu baum 2020 v rámci bakalárskej práce sledovala niekoľko cieľov. Okrem iného, získať  prostredníctvom výskumu jedinečné dáta o rakúskych obciach v zázemí Bratislavy, ktoré sa spravidla štatisticky nezisťujú, ale ktoré môžu prispieť k lepšiemu porozumeniu tohto regiónu, a tým aj k riešeniu jeho špecifických problémov. Hlavnú časť tohto dokumentu tvoria vybrané výsledky praktickej časti bakalárskej práce. Dokument si môžete prečítať na nasledovnom linku:

,,Dôvody migrácie slovenských obyvateľov do rakúskeho okolia Bratislavy“

Mapa udržateľnej cezhraničnej mobility regiónu BAUM (baum2020)

Mapy udržateľnej cezhraničnej mobility regiónu BAUM v slovenčine, nemčine a angličine boli vypracované v rámci projektu baum2020 v spolupráci s rakúskou spoločnosťou Verracon. Tieto schematické mapy cezhraničnej udržateľnej mobility budú neskôr v rámci projektu Clean Mobility spracované ako interaktívne mapy.

Mapy cezhraničnej mobility v SK, DE a EN si môžete stiahnuť na stránke médiá & odkazy alebo priamo tu:

SK: Rekreačná mapa pre trvalo udržateľnú mobilitu: Bratislava a rakúske okolie

DE: Nachhaltig mobile Freizeitkarte: Bratislava & österreichisches Umland

EN: Sustainable Mobility Leisure Map: Bratislava & Austrian Environs

Border Walks 2019 (baum2020)

V roku 2019 sme organizovali 4 prechádzky so sprievodcom v slovensko-rakúskom pohraničí v dvojjazyčnom formáte (slovenčina & nemčina):

11.05.2019: „Pozdĺž trate historickej Viedenskej električky v Petržalke“

18.05.2019: „Historická Viedenská električka vo Wolfsthale a iné anekdoty“

14.09.2019: „Pozdĺž línie bunkrov v Devínskej Novej Vsi“

28.09.2019: „Devínska Kobyla: bývalá raketová základňa Československej ľudovej armády“

 

Kultúrny región BAUM – sever (baum2020)

V roku 2020 sme aj napriek pandémii zorganizovali hneď niekoľko online stretnutí na tému kultúrnej spolupráce a spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi mestom Bratislava a rakúskym okolím. V roku 2022 sa uskutoční v Marchfeld Dolnorakúska krajinská výstava a mesto Bratislava má spolu s bratislavským okolím možnosť odprezentovať svoje historické a prírodné „poklady“. Vypočujte si príhovory primátora Bratislavy Matúša Valla a spolkového radcu z Dolného Rakúska Martina Eichtingera, ktoré odzneli na zatiaľ poslednom prezenčnom podujatí v Schloss Hof v septembri 2020.

Videopríhovor primátora Bratislavy Matúša Valla

na podujatí Kultúrny región BAUM – sever v Schloss Hof

Videopríhovor Martina Eichtingera, krajinského radcu Dolného Rakúska

na podujatí Kultúrny region BAUM – sever v Schloss Hof